در دوره تمدن اسلامی هر مسجد جامع یک کتابخانه داشت
۱۳۹۲/۰۶/۱۷