کیفر تخریب کنندگان مساجد/رسوایی در دنیا و عذاب عظیم در آخرت
۱۳۹۱/۱۲/۲۰

بنام خدا -

 کسانی که با افکار، اعمال و برنامه های خود مردم را از حضور در مساجد و یاد خدا باز می دارند و در راه تعطیلی و تخریب آن قدم بر می دارند در دنیا گرفتار رسوایی و ذلت شکست می شوند و در آخرت برای آنان به تناسب بزرگی ستمشان عذاب بزرگی در نظر گرفته شده است: «بهره آن ها در دنیا رسوایی و در سرای دیگر عذاب عظیم است» و بدین ترتیب ایجاد مانع در راه حضور مردم در مساجد و یاد خدا و تلاش برای تخریب مراکز توحید در ردیف گناهانی قرار گرفته که خداوند در قرآن به صراحت وعده داده است. 
 
مبارزه کنندگان مساجد
درست است که در برنامه الهی برای مانعان یاد خدا در مساجد و تخریب کنندگان آن، کیفر سخت دنیایی و آخرتی در نظر گرفته شده است و آنان به یقین به سزای کردار خود می رسند؛ اما در جامعه دینی و اسلامی نباید به چنین افرادی میدان داد تا بتوانند به راحتی دست به چنین عملی ظالمانه بزنند و مسلمانان باید چنان در مقابل آنان مقاومت و مبارزه کنند تا کسی از آنان نتواند آشکار و بدون ترس و وحشت وارد این مکان های مقدس شوند: «و شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند.» 
  
ممکن است این قسمت از آیه اشاره به این حقیقت باشد که این گونه افراد ستمگر با عمل ظالمانه خود هرگز موفق نمی شوند مساجد و مراکز عبادت را در اختیار خود بگیرند بلکه سرانجام چنان می شود که جز با ترس و وحشت نمی توانند گام در آن بگذارند درست همان سرنوشتی که مشرکان مکه در مورد مسجد الحرام پیدا کردند. 
 
خداوند جهاد با دشمنان و تخریب کنندگان مساجد را واجب کرد و در طول تاریخ به این وسیله معابد و مساجد بسیاری را از دستبرد و نابودی معاندان با فرهنگ دینی و توحیدی و از شر کسانی که وجود مساجد و معابد را در جامعه در تضاد با منافع خود می دانند حفظ کرده است: «و اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصاری و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد. و خداوند کسانی را که یاری او کنند یاری می کند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است.» 
 
مقصود از دفع برخی مردم به وسیله برخی دیگر فریضه جهاد است که یکی از مهم ترین فلسفه های آن حفظ دین و نمادهای دین از شر دین ستیزان است. » و در این آیه خدای تعالی مبارزه با تخریب کنندگان مساجد و معابد و دفاع از نمادهای دین را دفاع از خود خوانده و وعده قطعی داده است که دفاع کنندگان از مساجد و معابد را یاری و بر دین ستیزان پیروزشان خواهد کرد. البته خداوند قادر و شکست ناپذیر است و نیازی به امداد غیر خود ندارد. 
بنابراین منظور از یاری خدا و دین او این است که او خواسته است بندگان مومنش دینداری خود در قالب جهاد و دفاع از مساجد و معابد به منصه ظهور برسانند و در عمل نشان دهند دیندار هستند.