مسجد و جوان 37/مسجد، سنگر مقابله جوان با جنگ نرم
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

در زمانه ای که فرهنگ وهنر و اندیشه های معاند جای ماشین های جنگی را گرفته اند چاره ای نیست تا سزبازانِ جبهۀ اسلام نیز خود را مجهزبه به این تسلیحات نرم نمایند. یکی از سنگرهای مقاوم برای مقابله با این نبردِ نرم، مسجد است و از آنجا که به فرمایش رهبرانقلاب سنگینیِ جنگ نرم در میدان فرهنگ و سیاست است. ( دیداربا خانواده های شهدای هفتم تیر.6/4/94) ما نیز در این نوشتار نقش مسجد در این عرصه را از دو بعد فرهنگی و سیاسی بررسی خواهیم نمود.

                                                                                                                                                    به نام خدا

 

در زمانه ای که فرهنگ وهنر و اندیشه های معاند جای ماشین های جنگی را گرفته اند چاره ای نیست تا سزبازانِ جبهۀ اسلام نیز خود را مجهزبه به این تسلیحات نرم نمایند. یکی از سنگرهای مقاوم برای مقابله با این نبردِ نرم، مسجد است و از آنجا که به فرمایش رهبرانقلاب سنگینیِ جنگ نرم در میدان فرهنگ و سیاست است. ( دیداربا خانواده های شهدای هفتم تیر.6/4/94)  ما نیز در این نوشتار نقش مسجد در این عرصه را از دو بعد فرهنگی و سیاسی بررسی خواهیم نمود.

حوزۀ فرهنگی(بصیرت افزاییِ فرهنگی)

مهم ترین فعالیت دشمن در جنگ نرم؛ فرهنگ سازی از طریق رسانه های مکتوب و مجازی و استفاده ازهنر و... می یاشد. روحانی مسجد با درک این وضعیت می تواند بواسطۀ هماهنگی با هیات امنا و اهل مسجد برنامه هایی را در این مورد به اجرا درآورد که اجمالاً برخی از آنها را بیان می نماییم؛

از وظایف اولیۀ روحانی مسجد، آشناسازی جوانان با پیامدهای جنگ نرم است.این امر در ابتدا نیازمند جذب آنان به سنگر مسجد است. ارتباطی صمیمانه و منطقی و حفظ و تداوم این رابطه، نشان از موفقیت وی در این زمینه است دراین راستا روحانی مسجد نیز می بایست خود به واسطۀ شناخت کامل از ابعاد جنگ نرم ،جوانان را نسبت به این امر مهم آشنا سازد. درقدم بعدی، ضرورت مقابله با این پدیدۀ مهم باید برای جوانان روشن گردد.زیرا نبود بینش درستِ دینی (درجوامع اسلامی) ازیک سو و شوق جوانان انقلابی برای ترفی واصلاح جامعه دینی از دیگرسو، این ضرورت را بیشتر آشکار می سازد ازاین روی روحانی مسجد دراین زمینه می تواند به واسطۀ ایجاد جلسات اعتقادی، پرسش و پاسخ های دینی، دعوت از کارشناسان جنگ نرم، ارتباط مستمر با مدارس و دانشگاه ها و مواردی ازاین دست، موجب شناخت جوانان از این مساله گردد.

نکته دیگرآنکه مهم ترین اهداف دشمن در عملیات روانی، تغییر باورهای دینی وتسلیم شدن جوانان و نوجوان اندربرابر وسوسه های متنوع و لذایذ زودگذر است. فلذا روحانی مسجد بادرک این مطلب می بایست تلاش خودرا برای نهادینه کردنِ استقامت ایمانی در جوانان و نوجوانان بکار بندد دراین مورد، مأنوس کردن آنان با قرآن و اهل بیت "علیهم السلام" می تواند بهترین راه باشد.

در بُعد فعالیت های خارجی؛ روحانی مسجد به وسیلۀ تشویق جوانان متعهد مسجدی به فعالیت در شبکه های اجتماعی وگزارش مطالب مهم آنها به وی می تواند جریان های نفوذی ومنحرف را دراین شبکه ها رصد، شناسایی، پیگیری و در آخر خطرات فکری آنها رابه جوانان معرفی نماید. همچنین روحانی مسجد می تواند جوانان مسجدی را ترغیب نماید تا در نهادهای مختلف فرهنگی شرکت کرده وضمن آشنا شدن با فضاهای متنوع، ازگروه های منحرف فرهنگی نیز شناخت حاصل نمایند. ازآنجا که تشکیل کلاس های مختلف آموزشی وعلمی و درسی می تواند مرکز قابل اعتمادی برای والدینِ جوانان ونوجوانان باشد روحانی مسجد با هماهنگی با هیأت امنای مسجد می تواند با ایجاد یا توسعۀ کتابخانۀ مسجد و یا مکانی برای آموزش های مذکور علاوه براینکه موجب جذب جوانان و نوجوانان به مسجد می گردد نیروی متخصصی را نیز برای جبهه فرهنگی و علمی تامین می نماید.

شاید ساده ترین راه با جنگ نرمِ فرهنگی افزایش آگاهی های دینی و علمی است لذا یکی از روش هایی که روحانی مسجد می تواند بوسیله آن سبب افزایش آگاهی های دینی و به روزِ جوانان و نوجوانان گردد؛ آشناسازی و پیوند فکریِ آنان بامحیط های علمی است وی می تواند برای افزایش آگاهی های دینیِ جوانان و نوجوانان، آنان را با حوزه های علمیه و برای آگاهی ازعلوم روز، آنها را با محیط های دانشگاهی مرتبط وآشنا سازد زیرا به فرمودۀ مقام معطم رهبری،"اساتید" فرماندهان جنگ نرم هستند(دیداربا استادان و پژوهشگران/13/4/94) دشمن درتلاش است تا با ترویج سبک زندگی غربی، نگرش جوانان را ازسبک زندگی اسلامی به سبک زندگی غربی تغییر دهد لذا توجه به این نکته در جنگ نرم مهم و اساسی است.

حوزۀ سیاسی(بصیرت افزایی سیاسی)

جریان شناسی سیاسی

اصلی ترین نقش روحانی مسجد در عرصۀ جنگ نرم، افزایش بصیرت سیاسی درجوانان است. زیرا تجهیز جوانان به بصیرتِ ناب سیاسی، موجب حفظ آنان از آسیب های جنگ نرم خواهد شد؛ آگاهی اجمالی ازاندیشه ها و نظریات سیاسی مختلف یکی از روش های کسب بصیرت سیاسی است دراین زمینه روحانی مسجد با همکاری هیات امنا می تواند با تهیه کتاب ها و مجلات و روزنامه ها، تابلوهای اعلانات سیاسی، شرکت گروهی درجلسات گوناگون سیاسی و...قدم ابتدایی را بردارد. همچنین ضروریست تا روحانی مسجد به منظور شناخت جوانان از گروه های منحرف سیاسی از کارشناسان سیاسی دعوت و با برقراری جلسات جریان شناسی، جوانان را با جریان های نفوذی آشنا نماید.

افزایش عقلانیت سیاسی

عقلانیت و بصیرت دو رکن به هم پیوسته اند لذا در بُعد سیاسی نیز توجه روحانی مسجد به رشد عقلانیت سیاسیِ جوانان باید دراولویت باشد. رفع سوء برداشت های جوانان از برخی اصول مانند اصل ولایت فقیه نیازمند پاسخ های مناسبی است که روحانی مسجد یا افرد متخصص می توانند عهده دار آن گردند. نقد آزادانه ازضعف های موجود و پذیرش انتقادات منطقی جوانان و..مسایلی هستند که بستر را برای رشد عقلانیت سیاسی جوانان فراهم می آورند و چه بهترکه این رشد، درفضای مسجد صورت گیرد.

دوری از اختلافات جناحی

مشغول نمودن جوانان به درگیری های بیهودۀ جناحی یکی از اهداف دشمن درجنگ نرم است فلذا روحانی مسجد پس از آنکه جوانان را باضرورتِ مقابله با جبهۀ باطل آشنا و آماده کرد باید تبعیت ازرهبری را بعنوان ملاکِ تشخیص حق و باطل درآنان نهادینه نماید. بدون شک این تبعیت، موجب دوریِ جوانان، ازاین اختلافات است. البته این تبعیت منوط به آنست که روحانی مسجد از قبل ولایت فقیه را بعنوان فرماندۀ جبهۀ حق برای جوانان اثبات کرده باشد .

تقویت روحیۀ انقلابی وجهادی

ازآنجاکه دشمن همواره به دنبال سیاه نمایی وناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی است، به نظر می رسد روحانی مسجد می تواند ضمن بیان برخی از واقعیات سیاسی،روحیۀ انقلابی و جهادیِ جوانان را تقویت نماید.بازخوانی اهداف شهداء، بازخوانی اهداف انقلاب و اهداف تشکیل حکومت اسلامی برای جوانان و ترسیم آینده ای روشن برای انقلاب اسلامی و... موجب تقویت روحیۀ آرمانی جوانان خواهند شد.

 و درپایان:

مهم ترین ابزار ِمقابله با جنگ نرم"اندیشه وتدبر" است فلذا اصلاح تفکرات جوانان نسبت به کارکردهای دین از یک سو و نهادینه کردن مبانیِ نابی مانند جهاد و تلاش جهت زمینه سازی حکومت مهدوی ازدیگرسو تکالیفی هستند که درعرصۀ جنگ نرم بردوش روحانی مسجد سنگینی می کنند. بنابراین اصلی ترین راهکار در این باب آنست که روحانی مسجد، شوق و ارادۀ خود و اهل مسجد را برانگیزد و با استفاده از فطرت حق جوی جوانان، درسنگر مسجد از آنان سربازانی جهادی سازد انشاءالله.