مسجد الاقصى در گذر تاریخ مرکز اسناد و مطالعات راهبردى
۱۳۹۴/۰۵/۲۱