نقش مسجد در مقابله با تهاجم فرهنگی
۱۳۹۱/۱۲/۱۶

نقش مسجد در مقابله با تهاجم فرهنگی

امروز دشمن نقش اساسی مساجد را در بیمه نمودن جوانان در مقابل هجمه های فرهنگی آنها به خوبی احساس کرده است.لذا با برنامه ریزی روی عقائد و باورهای دینی جوانان  با شبهه افکنی وفرقه سازیهای متفاوت سعی وتلاش در تضعیف نمودن این جایگاه وکم رنگ نمودن حضور جوانان در این مراکز را دارد.اینجاست که نقش مساجد در خنثی سازی توطئه های دشمنان نمود پیدا می کند.

تلاش های قابل تاملی دراین راستادر سنگر مسجد صورت گرفته و می گیرد که هنوز هم جا دارد که گام های بلندتری برداریم. اگر بتوانیم جایگاه مسجد را با زندگی مردم و به ویژه با بهترین ثانیه های زندگی جوان پیوند بدهیم، به جایگاه واقعی و اثرگذار مسجد در این زمینه رسیده ایم.با توجه به نقش مساجد در انجام فعالیتهای دینی واعتقادی وهمچنین خنثی سازی توطئه های دشمنان ذیلا به شاخصه های نقش مسجد در مقابله با تهاجم فرهنگی می پردازیم.

الف:مستحکم نمودن ارتباط باخداوند متعال:

خیلی از بچه ها در ابتدا برای با دوستان بودن وارد نشست های مسجدی می شوند و وقتی مسیر رشد را پیمودند هرگز حاضر نمی شوند ارتباطشان را با مساجد تا پایان عمر قطع کنند. از انگیزه ملاقات با دوستان به انگیزه ملاقات با خدا می رسند و همه چیزشان رنگ خدایی می گیرد. با شکل گیری چنین ارتباط مستحکمی محال است که دشمنان بتوانند به اهداف خودشان دست بیابند.

ب:آموزش افراد تاثیر گذار ومبلغ دینی

نوجوان و جوانی که در مسجد آموزش می بیند از یک سو خانواده خود را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر با ورود به اجتماع می تواند به پشتوانه اندیشه مذهبی، در کانال های مختلف به ویژه در عرصه فرهنگی تاثیرگذار ظاهر شود.

 

پ:تجربه آموزی در عرصه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی درفضای معنوی

بابه کارگیری استعدادهای جوان مسجدی در عرصه فعالیتهای فرهنگی واجتماعی از قبیل کار در نشریات در قالب کانونهای فرهنگی ودیگر مسئولیتهای فرهنگی مساجد امروزازاینگونه افراد در ردیف افراد متعهد ومتخصص   می توان بهره برد. هرچه قدر بتوانیم در مسجد سرمایه گذاری کنیم، در اصل توانسته ایم که ریشه های بنیادی ، اعتقادی وباورهای دینی را مستحکم کنیم

 

ت:پرورش افرادمستعد ومتخصص ،متعهد در فضای معنوی مسجد

نقش مسجد را در غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نمی توان انکار کرد در این زمینه میتوان با صرف هزینه کمتری درمساجد به نوجوانان وجوانان به ویژه در ایام فراغتشان هنرهایی آموخت که برای گذران زندگی آینده شان مؤثر باشد. به این ترتیب نوعی اشتغال آموزی ایجاد می شود که از بیکاری در ایام اوقات فراغت جلوگیری وبا آموختن هنرهای متفاوت جوان آماده برای خدمت در سنگرهای مختلف باشد.

 

ث:مستحکم نمودن اعتقادات ومبارزه با فرقه سازی دشمنان

تولید وانتشار شبهات دینی به ویژه در بین جوانان، فرقه سازی و ایجاد تردید در باورها ازطرق مختلف به ویژه ازطریق سایت ها و… ازجمله شیوه های مرسوم فعلی در میدان تهاجم فرهنگی است.

باتوجه به اینکه اینگونه هجمه ها از یک طرف تهدید واز طرف دیگر فرصت هستندلذاباجوابگویی دقیق وقانع کننده این گونه هجمه ها تبدیل به فرصت میشوند در غیر این صورت تهدید هستند که مساجدبا برگزاری جلسات ،گفتمانهاواستفاده از علما بهترین پایگاه در تبدیل این تهدیدها به فرصت می‌باشند