«کتاب مسجد و انقلاب اسلامی» هفته اول دی 91
۱۳۹۱/۱۰/۰۲

          «کتاب مسجد و انقلاب اسلامی»

مسجد به‌مثابه‌ی تابلوی فرهنگی جوامع اسلامی و کانون تجمع دینی، سیاسی و اقتصادی مردم در هر شهر و روستاست. این مرکزیت نهتنها در چهره‌ی شهرها، بلکه در ساختار شهرسازی نیز رعایت می‌شود. اگر مسجد در تحقق انقلاب نقشی محوری داشت، باید در تداوم و بقای آن نیز، با درنظرگرفتن متغیرهای جدید جامعه، کارکرد خود را بروز دهد. در این پژوهش، ضمن بیان مؤلفه‌های هسته‌ی بسیج‌گر انقلاب اسلامی و نقش مسجد در تأسیس این هسته، معتقدیم در وضعیت جدید مساجد و متولیان آن باید با تلاش مضاعف برای تعمیق ایمان دینی و اعتقاد عملی مردم به مکتب اسلام سیاسی بکوشند و با این رویکرد شالوده‌ی تمدن اسلامی با محوریت مسجد را شکل دهند.

جهت دریافت مقالات کلیک نمائید.


۱.نقش مساجد در استحکام انقلاب اسلامی و مقابله با حجم فرهنگی    

۲. مساجد مجازی؛ پلی برای صدور انقلاب  

۳.نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران به مثابه ی الگو برای سایر نهضت ها  

۴.نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی  

۵.زنان ایران اسلامی الگوی کنشگری جنسیتی در تحولات خاورمیانه 

۶.مسجد جلیلی؛ پایگاهی مهم برای انقلابیون     

۸.نقش مساجد در تأمین و تربیت نیروهای انقلاب    

۹.از انقلاب مسجد تا مسجد انقلابی     

۱۰.مسجد در صدر اسلام و نقش در پیروزی انقلاب اسلامی

۱۱.نقش مساجد در تأمین نیروهای انقلابی