درس خارج فقه المسجد_آیت الله اراکی
۱۳۹۲/۰۹/۰۴

 

تاریخ 1392/7/17: 

درس خارج فقه المسجد17/7


تاریخ 1392/8/8:

درس خارج فقه المسجد 8/8

 

 تاریخ 1392/9/27:

درس خارج فقه المسجد 9/27 


 

تاریخ 1392/10/4:

درس خارج فقه المسجد 10/4

 

 

تاریخ 1392/11/9:

درس خارج فقه المسجد 11/9

 

 

تاریخ 1392/11/16:

درس خارج فقه المسجد  11/16